Polityka prywatności

Polityka Prywatności

w Fundacji Wspólnot Lokalnych „Na Miejscu”

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych Podmiotów Współpracujących, Partnerów, Osób korzystających ze wsparcia Fundacji oraz Użytkowników strony internetowej . oraz osób nawiązujących kontakt w jakiejkolwiek innej sprawie związanej z działalnością Fundacji Wspólnot Lokalnych „Na Miejscu”.

W niniejszym dokumencie zostały zawarte zasady przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.namiejscu.org (dalej również „Strona”), w związku ze współpracą z Fundacją Wspólnot Lokalnych „Na Miejscu” oraz w zakresie innych opisanych poniżej sytuacji.

 1. Informacje ogólne

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest

Fundacją Wspólnot Lokalnych „Na Miejscu” z siedzibą Warszawie

ul. Bednarska 13/15 lok. 12, 00-321 Warszawa,

wpisaną do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000417789

REGON: 146109034, NIP: 5252531308

(zwana dalej również „Administratorem”).

 1. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym dokumentem, jak również przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem pod adresem do korespondencji Fundacją Wspólnot Lokalnych „Na Miejscu” z siedzibą Warszawie, ul. Bednarska 13/15 lok. 12, 00-321 Warszawa, adresem e-mailowym fundacja@namiejscu.org lub numerem telefonu 607 753 035

 1. Najważniejsze zasady

 1. Administrator dokłada wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem osób nieupoważnionych.

 2. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Strony oraz dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie i w taki sposób, jaki wynika z przepisów obowiązującego prawa, w tym RODO.

 3. Podanie przez Państwa danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych osobowych będzie się wiązało z brakiem możliwości współpracy z Administratorem, zawarcia z nim umowy, skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej.

 4. Strona www.namiejscu.org, dla prawidłowego jej działania, wykorzystuje pliki cookies. Szczegółową informację na ten temat znajdą Państwo w sekcji „Polityka plików cookies”.

 1. Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

 1. W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 2. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 3. Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć w istocie każdą czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. zawarcie i wykonanie umowy stacjonarnie w siedzibie Administratora

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, której są Państwo stroną, a następnie w celu jej należytego wykonania i rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W przypadku, gdy są Państwo reprezentantami strony umowy, która jest lub ma być zawarta z Administratorem lub gdy są Państwo pracownikami strony, Państwa dane osobowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby zawrzeć umowę;

 1. prowadzenie korespondencji lub innej formy komunikacji

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji uzasadniony interes Administratora danych polegający na dbałości o dobre relacje i zadowolenie osób współpracujących, korzystających ze wsparcia Administratora, kontrahentów, partnerów oraz wszelkich innych osób kontaktujących się z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenia korespondencji lub komunikacji;

 1. wykorzystywanie plików cookies na Stronie

Podstawą prawną przetwarzania jest treść art. 6 ust. 1 lit. a  RODO, czyli Państwa zgoda. Szczegółowe cele przetwarzania zostały opisane w sekcji „Polityka plików cookies”.

 1. administrowanie profilem Administratora na portalu Facebook

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w przypadku polubienia przez Państwa profilu Administratora na portalu Facebook albo w przypadku jakiejkolwiek Państwa aktywności na tym profilu. Podstawą prawną przetwarzania prawnie uzasadniony interes administratora polegający na przedstawianiu informacji dotyczących działalności Administratora za pośrednictwem ww. portalu (zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f  RODO), jak również Państwa zgoda wynikająca z aktywności na profilu Administratora na portalu Facebook (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby dokonać jakiejkolwiek aktywności na profilu Administratora na portalu Facebook.

Szczegóły przetwarzania danych osobowych na ww. portalu zostały uregulowane w dokumentach dotyczących prywatności, dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update;

 1. wywiązanie się z nałożonych prawem obowiązków

Państwa dane mogą być przetwarzane również w celu wywiązania się z nałożonych na Administratora obowiązków, przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w celu przekazania Państwa danych na potrzeby ewentualnych postępowań sądowych, administracyjnych, bądź innych postępowań przed organami państwowymi, a także w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości i prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Przetwarzanie danych osobowych stanowi w tych przypadkach obowiązek wynikający z przepisów prawa;

 1. rekrutacja

Jeśli biorą Państwo udział w organizowanym przez Administratora procesie rekrutacji, w zależności od zakresu udzielonych przez Państwa zgód, Administrator przetwarza dane, w  celach związanych z procesem rekrutacji na stanowisko wskazane w aktualnym ogłoszeniu lub dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w procesie rekrutacji;

 1. cele archiwalne i dowodowe

Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.

 1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również w innych celach, w takim wypadku każdorazowo otrzymają Państwo informację na ten temat, w sposób zgodny z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z RODO (art. 13 i 14 RODO).

 2. W celu wykonywania swoich zadań statutowych Administrator prowadzi badania statystyczne oraz zbiera informacje za pomocą ankiet i formularzy wśród osób o określonych cechach. Powyższe czynności nie opierają się na danych osobowych. Dane są zbierane w sposób anonimowy lub podlegają anonimizacji niezwłocznie po zebraniu.

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiedni czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe zostały zebrane:

 1. dane przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy – do czasu przedawnienia roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z umowy lub przez wymagany przepisami prawa okres obowiązkowego przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy – w zależności od tego, które z tych zdarzeń będzie trwać dłużej;

 2. dane przetwarzane w celu wykorzystywania plików cookies na Stronie – przez okres wskazany w sekcji Polityka Plików Cookies;

 3. dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;

 4. dane przetwarzane w celu administrowania profilem na portalu Facebook – do czasu dokonania przez Państwa następujących czynności (i) anulowania polubienia profilu Administratora oraz (ii) usunięcia wszelkich swoich aktywności na tym profilu. Zaprzestanie przetwarzania Państwa danych nastąpi również w razie usunięcia przez Państwa swojego konta z portalu Facebook lub usunięcia profilu Administratora z tego portalu;

 5. dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia tych obowiązków;

 6. dane przetwarzane w celach rekrutacyjnych – przez okres

   1. trwania rekrutacji na  stanowisko określone w ogłoszeniu, natomiast w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych również dla potrzeb niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 2 lata od zgłoszenia kandydatury;

   2. cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji;

   3. do czasu przedawnienia roszczeń związanych z rekrutacją – w odniesieniu do kandydatów, z którymi zostały przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, ze względu na możliwość kierowania roszczeń związanych z prowadzoną rekrutacją, Administrator może przechowywać dane osobowe przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia rekrutacji i poinformowania kandydata o jej wynikach (poinformowania kandydata, że jego kandydatura nie została przyjęta);

 7. dane przetwarzane w cela archiwalnych i dowodowych – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.

 1. Z jakich źródeł Administrator pozyskuje dane osobowe?

 1. Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim od Państwa.

 2. Jeśli dane nie zostały przekazane przez Państwa, pochodzą one z następujących źródeł:

 1. od podmiotów współpracujących, kontrahentów, partnerów Administratora,

 2. od innych podmiotów, które przekażą Państwa dane np. w korespondencji,

 3. ze źródeł publicznodostępnych, w szczególności z danych zamieszczonych na stronach internetowych, w tym z ogólnodostępnych ewidencji, rejestrów i baz, w tym CEIDG i KRS.

 1. Odbiorcy danych osobowych

 1. Administrator starannie dobiera podmioty, z którymi współpracuje lub z których usług korzysta przy przetwarzaniu danych osobowych, dążąc do zapewnienia Państwa danym maksymalnej ochrony.

 2. Administrator nie udostępnia Państwa danych podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne do zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych i prowadzenia działalności przez Administratora. Odbiorcami danych osobowych w takim przypadku są:

  1. upoważnieni pracownicy Administratora,

  2. podmioty, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług hostingu i serwisu Strony, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych;

  3. osoby, które mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych przy świadczeniu na rzecz Administratora usług pomocy prawnej;

  4. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi pocztowe i kurierskie;

  5. banki (w celu dokonywania rozliczeń pieniężnych);

  6. podmioty prowadzące działalność gospodarczą pozostające z Administratorem w stałym stosunku zlecenia;

  7. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi księgowe lub audytorskie;

  8. Google – z uwagi na korzystanie z Google Analytics do analizy statystyk stron oraz weryfikacji ruchu na stronie,

  9. inne osoby odwiedzające profil Administratora na portalu Facebook, którym są udostępniane Państwa dane osobowe, tj. wyłącznie imię lub pseudonim podany w związku z komentarzem zamieszczonym na portalu Facebook;

  10. podmioty, wobec których Administrator jest zobowiązany przekazać dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do krajów trzecich, chyba że wynikać to będzie z obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego.

 1. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych przez Administratora

 1. RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzanymi danymi osobowymi:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,

 2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

 3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym)

 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,

 5. prawo do przenoszenia danych,

 6. prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

 1. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 2. Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa. 

 3. Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa w ust. 1 będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.

 4. Administrator może podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym stosować profilowanie, w stosunku do Państwa danych osobowych w szczególności zbieranych, za Państwa zgodą za pośrednictwem plików „cookies” stosowanych na Stronie, jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Korzystając ze Strony są Państwo zobowiązani do przestrzegania prawa i dobrych obyczajów, jak również poszanowania danych osobowych oraz innych dóbr osobistych osób trzecich.

 2. Administrator może w każdej chwili zmienić postanowienia Polityki Prywatności. Informacja w tym przedmiocie każdorazowo zostanie zamieszczona na Stronie.