Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Zwracamy si
ę prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania
ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP. Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu” poszukuje specjalistki/specjalisty ds. wdrożeń innowacji w ramach projektu PRECISE – Przeciwdziałanie upadkom osób starszych.

Kontekst zamówienia
Projekt PRECISE korzysta z dofinansowania w ramach programu Active Assisted Living, którego operatorem w Polsce jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

PROJEKT PRECISE
Celem projektu jest rozwinięcie systemu, który będzie wspierał osoby starsze i ich opiekunów w zapobieganiu upadkom, czyli platformy decision support system (DSS). Pomysł opiera się ona na rozwijaniu istniejących rozwiązań – platformy i aplikacji do ćwiczeń, które wzmacniają odpowiednie partie ciała, aby zapobiegać upadkom. DSS będzie nowym rozwiązaniem, ale wychodzi od tych istniejących. DSS będzie systemem uczącym się, opartym na sztucznej inteligencji. Będzie on wspierał podjęcie decyzji czego dana osoba – senior, potrzebuje aby uniknąć upadku, czy jest to np. zestaw ćwiczeń opartych na wspomnianej platformie/aplikacji czy jest to skierowanie na rehabilitację ze specjalistą. DSS będzie określał zagrożenie upadkiem
u danej osoby – przewidywana trafność to 70-80%.

Platforma DSS będzie rozwijana w sposób iteracyjny i w oparciu o współprojektowanie z docelowymi użytkownikami platformy. Ten zakres będzie głównym wkładem Fundacji Na Miejscu.
Platforma będzie testowana w Polsce – generując dane dla samouczącego się systemu. Również m.in. u nas będzie konsultowany interfejs systemu.

Szczegółowy zakres zamówienia
W związku z realizacją projektu jego realizatorzy poszukują osób, które będą nadzorowały i prowadziły proces wdrażania i testowania innowacji jaką jest platforma Decision Support System (główna specjalistka/główny specjalista ds. wdrożeń innowacji).

Fundacja na Rzecz Wspólnot Lokalnych „Na miejscu”
ul. Bednarska 13/15 lok. 16, 00-321 Warszawa
www.namiejscu.org

Do zadań należały będą m.in.
Zarządzanie współpracą z konsorcjum międzynarodowym
Nadzór nad testowaniem i pilotażami produktu
Nadzór nad planami wdrażania produktu
Działania iteracyjne z projektantami aplikacji

Oferujemy współpracę na podstawie umowy zlecenia – zaangażowanie ok. 2 dni w tygodniu. Wynagrodzenie w wysokości 3 8000 zł. – 4 200 zł. (w zależności od kompetencji).

Składanie oferty
• ofertę należy złożyć w terminie do 20 stycznia 2022 r. drogą mailową na adres marta.trakul@namiejscu.org
• oferta powinna składać się z curriculum vitae, w którym zostanie ujęte dotychczasowe doświadczenie z realizacji projektów międzynarodowych o podobnym profilu

Wykonawca/y zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów:
– dotychczasowe doświadczenia w projektach o zbliżonej tematyce – działania na rzecz seniorów, zdrowia, wdrażanie projektów edukacyjnych, wdrażanie innowacji
– doświadczenia we współpracy z instytucjami działającymi w obszarze wsparcia aktywności osób starszych, wdrażania innowacji edukacyjnych
– przygotowanie do wdrażania innowacji (wykształcenie, doszkalanie, przygotowanie praktyczne, dotychczasowe miejsca zatrudnienia).

Kontakt
Pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować do Marty Trakul – Masłowskiej na adres poczty elektronicznej: marta.trakul@namiejscu.org
Zamówienie nie będzie dzielone na części, dotyczy wszystkich zadań łącznie.

Fundacja na Rzecz Wspólnot Lokalnych „Na miejscu”
ul. Bednarska 13/15 lok. 16, 00-321 Warszawa
www.namiejscu.org

Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania oraz przedłużenia terminu składania ofert.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu“, z siedzibą w Warszawie 00 – 321, przy ul. Bednarskiej 13/15 m.12. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury wyboru oferenta.