Zapytanie ofertowe: Testowanie prototypu inteligentnej toalety

Warszawa, 30.05.2021

Zapytanie ofertowe

Zwracamy si
ę z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu
przepisów ustawy PZP.

Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych “Na miejscu” poszukuje badaczy/ek społecznych do projektu „Toaleta dla każdego”.

Kontekst zamówienia
Fundacja „Na miejscu” realizuje międzynarodowy projekt badawczy Toaleta dla każdego – wsparcie aktywnego funkcjonowania osób w przestrzeni publicznej (i pół-publicznej) przez zapewnienie im dostępu do odpowiadających ich potrzebom systemów toaletowych finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach The Active Assisted Living Programme (AAL).

Projekt dostarcza inteligentnych rozwiązań wspierających samodzielność w korzystaniu z toalety przez osoby z ograniczeniami ruchowymi. Rozwiązania skierowane są przede wszystkim do osób starszych, niepełnosprawnych i z ograniczeniami ruchowymi (oraz do ich opiekunów). Inteligentna toaleta pozwoli zaspokoić potrzeby fizjologiczne poza domem, np. w centrum sąsiedzkim, urzędzie, centrum handlowym, w teatrze, hotelu, miejscach rozrywki i sportu.

Obecnie dostępne na rynku urządzenia sanitarne do użytku domowego nie spełniają wymogów technicznych dla użytkowników masowych, w skali jaka występuje w miejscach publicznych. Co ważne jej obsługa będzie możliwa przez samą osobę z niepełnosprawnością bez pomocy asystenta. Dostępność odpowiednich toalet, w których nie trzeba korzystać ze wsparcia asystenta, zachęci wiele osób z ograniczoną mobilnością do wychodzenia z domu i włączania się w życie społeczne.
Jednocze
śnie stanowić będzie propozycję nowej oferty np. na rynku hotelarskim. Wraz z toaletą może pojawić się cała paleta usług dla gotowych do podróżowania osób z ograniczeniami ruchowymi. Jest to krok w kierunku dostępnej turystyki. Inteligentna toaleta to także krok w kierunku tzw. Smart City i tworzenia przestrzeni przyjaznej osobom starszym.

Projekt obejmuje opracowanie projektu toalety w procesie partycypacyjnym z włączeniem potencjalnych użytkowników, testowanie modelu oraz wdrożenie go na rynek.

Do badania użyteczności toalety włączone zostaną trzy grupy odbiorców:

1. Osoby starsze i/lub posiadające ograniczenia ruchowe

2.Opiekunowie osób z pierwszej grupy

3.Interesariusze reprezentujący instytucje, w których toaleta mogłaby się znaleźć – głównie samorząd i biznes.

Szczegółowy zakres zamówienia:

W związku z realizacją międzynarodowego projektu jego realizatorzy potrzebują osób, które włączą się w prowadzenie badań oraz testowania rozwiązań związanych z systemami toaletowymi i dostępnością toalet w miejscach (pół)publicznych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Poszukujemy podmiotu który opracuje i poprowadzi testowanie prototypu inteligentnej toalety. Wnioski z testowania i ewaluacji prototypu posłużą projektantom rozwiązania do ulepszenia koncepcji i opracowania kolejnej wersji toalety, która znowu będzie przedmiotem testowania przez użytkowników.

Testy prowadzone będą w warunkach laboratoryjnych, kontrolowanych. Równolegle prowadzona będzie ewaluacja zgodnie z opracowanymi wcześniej formularzami. Prototyp inteligentnej toalety będzie to zestaw ok. 10 funkcji. Będą to rozwiązania takie jak czujnik
upadku, zmieniaj
ąca wysokość deska toaletowa, zmieniająca nachylenie deska toaletowa (funkcja ułatwiająca wstawanie), spłuczka, sterowanie głosowe, instrukcja obsługi na ścianie, alarm.

Zlecenie obejmuje:
– opracowanie koncepcji i metodologii testowania i oceny (ewaluacji) prototypu inteligentnej toalety (wersja angielska i polska)
– przeprowadzenie testów (po stronie zamawiaj
ącego jest rekrutacja uczestników badania – 10 osób z ograniczeniami w mobilności), organizacja miejsca testowania i instalacja sprzętu)
– zebranie i analiza danych oraz przygotowanie raportu
– opracowanie materia
łu promocyjnego dot. idei projektu i sposobu pracy nad produktem (pokazanie rozwijania produktu w oparciu o doświadczenia użytkowników)


Harmonogram

Przesłanie ofert: do 15 czerwca 2021
Wy
łonienie wykonawcy: do 20 czerwca 2021
Realizacja bada
ń w okresie: październik-listopad 2021

Składanie oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do 15 czerwca 2021

Oferta powinna składać się z:
– koncepcji mo
żliwego przebiegu testowania prototypu;
– wykazu dotychczasowego doświadczenia badawczego w zakresie projektowania usług i produktów z zaangażowaniem użytkowników (UX design),
* W szczególno
ści cenne będą doświadczenia z realizacji projektów badawczych lub projektów społecznych związanych ze starzejącym się społeczeństwem lub dostępnością
infrastruktury w przestrzeni publicznej.
– ceny.

Wykonawca zostanie wybrany na podstawie kryteriów w następujących proporcjach:
1. Koncepcja mo
żliwego przebiegu testowania prototypu 60%
2. Do
świadczenie – 30 %
3. Cena 10%

Kontakt:

Pytania dotycz
ące zamówienia prosimy kierować do Marty Trakul-Masłowskiej na adres poczty elektronicznej: marta.trakul@namiejscu.org
Ofert
ę prosimy przesłać na adres: marta.trakul@namiejscu.org
Zamówienie nie b
ędzie dzielone na części, dotyczy wszystkich zadań łącznie.
Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania oraz przed
łużenia terminu składania
ofert.