Zapytanie ofertowe / Request for Proposals

Fundacja „Na miejscu” współrealizuje międzynarodowy projekt badawczy Toaleta dla każdego – wsparcie aktywnego funkcjonowania osób w przestrzeni publicznej (i pół-publicznej) przez zapewnienie im dostępu do odpowiadających ich potrzebom systemów toaletowych współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach The Active Assisted Living Programme (AAL).

Fundacja poszukuje podwykonawcy do wypracowania (we współpracy z międzynarodowymi partnerami projektu): a) Wytycznych i zaleceń dotyczących etyki, prywatności, względów prawnych i bezpieczeństwa dla partnerów projektu „Toaleta dla każdego” oraz b) Modeli organizacyjnych i wymagań dla użytkowników inteligentnych rozwiązań toaletowych.

Angielski jest oficjalnym i roboczym językiem projektu i wszelkie rezultaty powinny być dostarczone w jęz. angielskim.

Oferta (w jęz. angielskim) powinna zawierać:
a. Imię i nazwisko oferenta, adres siedziby, dane kontaktowe, osoba reprezentująca oferenta (jeśli dotyczy)
b. Opis planowanych działań, które pozwolą osiągnąć zakładane rezultaty (2-3 strony maszynopisu)
c. Opis doświadczeń i kompetencji podmiotu, które pozwolą dostarczyć oczekiwane rezultaty (1-2 strony), w tym profile zaangażowanych osób (bez konieczności podawania ich nazwisk)
d. Całkowite koszty realizacji zadań w PLN

Ofertę należy złożyć nie później niż do g. 16:00, 30 kwietnia 2020 r., Przesyłając ją na adres: magda.kubecka@namiejscu.org

Szczegóły zapytania znajdują się w załączniku.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu“, z siedzibą w Warszawie 00 – 321, przy ul. Bednarskiej 13/15 m.12. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury wyboru oferenta.

///////////////////////

Request for Proposal

On-site Foundation based in Warsaw, Poland is part of the international consortium realising the project Toilet for me too, supporting active living in (semi-) public environments by suitable toilets (T4ME2). The project is co-financed by The National Center for Research and Development within The Active Assisted Living Programme (AAL).

On-site Foundation is interested in receiving proposals to provide: a) the guidelines and recommendations on Ethical, Privacy, Legal Considerations and Safety for the partners of the project “Toilet for me too” and b) Organisational models and requirements for end-users of the smart toilet solution.

English is the official working language of the project. All materials should be delivered in English.

Proposal should include:
a. Bidder’s full name, registered office adress, contact details, power of attorney to act on behalf o bidder (if applicable)
b. Description of planned activities to meet the expectations (2-3 standarize pages)
c. Description of experience and capacity of the entity to deliver effects (1-2 standarize pages) including bios of team involved (without names just profiles of team members)
d. Total costs for the delivery of tasks in PLN (exchange rate: 1 EUR = 4,2816 PLN)

Proposal should be submitted by no later than 4 PM (CET), April 30th, 2020 by sending it to: magda.kubecka@namiejscu.org

Questions concerning this RFP may be directeed to Magdalena Kubecka by email: magda.kubecka@namiejscu.org

All details are in the attachment.